Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W związku z wydaniem przez Radę Ministrów rozporządzenia z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U. poz. 1798) oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni (Dz.U. poz. 1799), na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928), podaję do publicznej wiadomości:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2021 r. Poz. 1798 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U. poz. 1613) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego";

2) w § 1:

 a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. poz. 1788) określa się następujący zakres wprowadzenia i stosowania ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wolności i praw:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się na obszarze objętym stanem wyjątkowym.";

3) użyty w § 2 w ust. 1 w pkt 2-15 wyraz „wprowadzono" zastępuje się wyrazem „obowiązuje".

§ 2. Właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje o utrzymaniu ograniczeń w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego w sposób, o którym mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1. § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2021 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

***

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2021 r. Poz. 1799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni. Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 21 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni (Dz.U. poz. 1614) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz.U. poz. 1788) ogranicza się prawo posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez zakazanie ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.