W czwartek (26 marca) wchodzi w życie zarządzenie rektora Politechniki Białostockiej w sprawie wydłużenia terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat pobieranych przez tę uczelnię od studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Od 1 kwietnia studenci zakwaterowani w Domach Studenta PB zwolnieni będą z opłat za miejsca w akademiku.
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Jak zaznacza w rozporządzeniu rektor Politechniki Białostockiej Lech Dzienis, decyzja o wydłużeniu terminów wniesienia oraz zwolnienia z niektórych opłat obejmuje przede wszystkim studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych, powtarzających określone zajęcia z powodu niezadowalających wyników w nauce, kształcących się na studiach w języku obcym, uczęszczających na zajęcia nieobjęte programem studiów, cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Zwolnienia za opłaty w akademiku

Termin wnoszenia opłat za te usługi został odroczony do 30 czerwca. Podobnie rzecz się ma z płatnościami za studia podyplomowe. W rozporządzeniu rektor zaznaczył, że z tytułu wydłużenia terminów wniesienia tych opłat Politechnika Białostocka nie będzie naliczała odsetek ustawowych za opóźnienie. Nie jest także wymagane sporządzenie aneksów do umów zawartych ze studentami, doktorantami oraz uczestnikami studiów podyplomowych.

Koronawirus. Kamera termowizyjna w holu białostockiego akademika

Wydłużony termin opłat nie dotyczy opłat rekrutacyjnych, związanych z wydaniem dokumentów o przebiegu studiów oraz innych opłat niezwiązanych z procesem kształcenia.

Od 1 kwietnia decyzją rektora Dzienisa studenci zakwaterowani w Domach Studenta Politechniki Białostockiej zwolnieni będą z opłat za miejsca w akademiku. Warunkiem tego zwolnienia jest jednak opuszczenie Domu Studenta na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz zgłoszenie tego faktu administracji Domu Studenta.

Także na Politechnice Białostockiej wprowadzono kształcenie na odległość jako główną formę realizacji zajęć uwzględnionych w programach poszczególnych kierunków studiów w semestrze letnim 2019/2020. Kształcenie na odległość ma odbywać się z wykorzystaniem technik i narzędzi audiowizualnych umożliwiających realizację zajęć w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć. Udział studentów lub doktorantów w zajęciach prowadzonych w ramach kształcenia na odległość jest obowiązkowy. W przypadku ograniczeń technicznych, które uniemożliwiają udział w zajęciach synchronicznych, student lub doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego ustalenia z prowadzącym innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu.

Nauczyciele akademiccy „zobowiązani są do realizacji zakładanych efektów kształcenia, uczenia się w terminie do 21 czerwca 2020 roku”. W okresie obowiązywania zarządzenia nauczyciele mogą korzystać ze służbowego sprzętu komputerowego poza terenem uczelni.

O formie i treściach zaliczenia zajęć dostosowanych do kształcenia na odległość nauczyciele akademiccy poinformują studentów i doktorantów do końca kwietnia 2020 roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (w odniesieniu do zajęć laboratoryjnych i pracowni specjalistycznych) „dopuszcza się możliwość określenia alternatywnego sposobu realizacji zajęć i osiągnięcia przez studentów wymaganych efektów uczenia się”.

Wychowanie fizyczne indywidualnie

Zajęcia wychowania fizycznego na Politechnice Białostockiej zostają z kolei zastąpione indywidualnymi ćwiczenia opracowanymi przez nauczyciela prowadzącego grupy zajęciowe. Taki indywidualny program ćwiczeń zostanie studentom przekazany „za pośrednictwem dostępnych środków zdalnego nauczania i przekazywania informacji”.

Na studiach podyplomowych ich kierownik, w uzgodnieniu z dziekanem, może przesunąć zajęcia na terminy późniejsze lub kontynuować realizację zajęć w trybie kształcenia na odległość, pod warunkiem, że zgodzi się na to przynajmniej 80 proc. uczestników studiów podyplomowych.

Już wcześniej rektor Politechniki Białostockiej zarządził m.in.: przesunięcie na późniejsze terminy lub odwołanie wszystkich imprez zaplanowanych w pierwszej połowie 2020 roku na terenie Politechniki Białostockiej, wstrzymanie do odwołania wyjazdów służbowych pracowników, doktorantów i studentów uczelni, przyjazdów do uczelni gości zagranicznych, wstrzymanie zakwaterowania nowych osób w Domach Studenta i Hotelu Asystenta, a także wprowadzenie zakazu odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych. Ponadto – zgodnie w tymi zaleceniami – mieszkańcy Domów Studenta lub Hotelu Asystenta powinni udać się do domów lub innych miejsce stałego zamieszkania na okres zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni [obecnie jest to termin do 10 kwietnia – [przyp. red.].

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem